كودكان كار $ كودكان فقر - كودكان در پنجه مرگ كودكان فقر - كودكان كار این وبلاگ سعی در بررسی وضعیت كودكان فقیر و كودكان كار در ایران و جهان دارد. امیدوارم قدمی هر چند كوچك در جهت رفع مشكلات آنها باشم http://faghrha.mihanblog.com 2018-04-21T00:18:32+01:00