كودكان كار $ كودكان فقر - كودكان در پنجه مرگ كودكان فقر - كودكان كار این وبلاگ سعی در بررسی وضعیت كودكان فقیر و كودكان كار در ایران و جهان دارد. امیدوارم قدمی هر چند كوچك در جهت رفع مشكلات آنها باشم tag:http://faghrha.mihanblog.com 2018-06-19T23:56:58+01:00 mihanblog.com